Dünya Uyku Günü Kampanya Banneri

%15 İNDİRİM

Gün
Saat
Dakika
Saniye

*Tüm ürünlerde 500 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir.

Dünya Uyku Günü Kampanya Banneri

%15 İNDİRİM

Gün
Saat
Dakika
Saniye

*Tüm ürünlerde 500 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir.

VADE FARKSIZ 9 TAKSİT

30 GÜN İÇİNDE İADE

ÜCRETSİZ TESLİMAT

İndirim Bitmesine Kalan Süre

Saat
Dakika
Saniye

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

URAL MEDİKAL TİCARET VE PAZARLAMA A.Ş.

Mersis No: 0893028121200028

Vergi No: BEYKOZ / 8930281212

İletişim Linki:

Adres: Yavuz Selim Mah. Çavuşbaşı Cumhuriyet Cad. No:72 Beykoz / İstanbul

E-posta: info@uralmedical.com

Kep adresi: uralmedikal@hs01.kep.tr

Telefon: 0216 479 81 12

DAYANAK VE KAPSAM

7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 nolu Kişisel Verileri Koruma Kanunu(Kanun) kapsamında; siz müşterilerimizin Şirket aracılığı edindiğiniz ürün, hizmet, teknik destek, tanıtım, deneme, iptal ve diğer işlemlerde talep etmiş olduğumuz ya da bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin, kaydedilebileceğini, depolanabileceğini, muhafaza edilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılabileceğini ve Kişisel Verileri Koruma Kurulunun öngördüğü şartlarda, yurt içi veya yurt dışı üçüncü kişilere aktarılabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini ve Kanun’da sayılan sair şekil ve usullerle işlenebileceğini, Kanun ve Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’nda yazılı şartların gerçekleşmesi halinde kişisel verilerinizin yok edilebileceğini, silinebileceğini yahut anonim hale getirilerek imha edilebileceğini bildiririz.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Ural Medikal Ticaret Ve Pazarlama Anonim Şirketi (Şirket) tarafından satın alma, kiralama, diğer hukuki işlemler ile ilgili olarak takip edilmesi gereken süreçte işlenebilecek kişisel verileriniz aşağıdaki bilgilerden oluşmaktadır;

Kimlik: Ad, soyadı, tüm kimlik bilgileri, uyruk, medeni hal, doğum yeri ve tarihi, T.C. kimlik numarası, cinsiyet, imza, vergi kimlik numarası, pasaport numarası, nüfus cüzdanı/ pasaport/ kimlik/ ehliyet sureti

İletişim: Telefon numarası, gerekli durumlarda ulaşmak işin yedek şahıs telefon bilgisi, adres bilgisi, e-posta adresi, lokasyon bilgisi

Lokasyon: Kişisel veri sahibinin bulunduğu konumu tespit eden bilgiler

Hukuki İşlem: Hukuki alacak ve diğer hakların tespiti, takibi ve borçların ifası ile yasal her türlü yükümlülüklerin ve şirketin genel politikalarına uyum kapsamında işlenen kişisel veriler (adli ve idari dava, takip, soruşturma vs. dosyalarından edinilen bilgiler dahil)

Müşteri İşlem: Ürün ve hizmetlerimizin kullanımına yönelik kayıtlar ile müşterinin ürün ve hizmetlerimize ilişkin kullanımına yönelik talimatları, talepleri, bildirimleri ve yorumları gibi bilgiler, çoğunlukla çağrı merkezi kayıtları.

Fiziksel Mekan Güvenliği: Fiziksel mekana girişte, fiziksel mekanın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler

İşlem Güvenliği: Ticari faaliyetler yürütülürken, şirketimizin teknik, idari, hukuki ve ticari anlamda güvenliğini sağlamak için işlenen kişisel veriler – giriş yapılan internet sitelerini denetleme, IP adresleri, şifre, parola vs.

Risk Yönetimi: Şirketimiz politikaları ve mevzuat yükümlülükleri gereği risklerini azami seviyede tutabilmek adına işlenen (örn. kişilerin kredibilitesi) kişisel veriler

Finans: Kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen, her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler

Mesleki Deneyim: Diploma bilgileri, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar, transkript bilgileri, mesleki kıdem belgeleri ve diğer eğitim, öğretim ya da kariyer belirten belge ve veriler

Pazarlama: Ürün ve hizmetlerin kişisel veri sahibinin kullanım alışkanlıkları, beğenisi, eleştirileri ve ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirilerek pazarlamasının yapılmasına yönelik işlenen kişisel veriler (web sitelerinde kullanılan çerezler aracılığı ile edinilen kayıtlar)

Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Fotoğraf, video, ses kaydı gibi görsel veya işitsel niteliğine sahip veriler

Sağlık Bilgileri: Engellilik durumuna ait bilgiler, kan grubu bilgisi, kişisel sağlık bilgileri, kullanılan cihaz ve protez bilgileri

Diğer: Ürün teslimi ve hizmet ifası sırasında veri sahibi tarafından paylaşılan diğer veriler

MÜŞTERİLERİN KİŞİSEL VERİLERİNİ İŞLEME AMACIMIZ

Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Şirket’in kişisel veri işleme amaçları aşağıdaki gibidir;

▪ Şirket’in sunduğu, teklif ettiği, servis verdiği ürün ve hizmetlerin gerekliliklerini sağlayabilmesi

▪ Şirket’in faaliyetlerini yürütebilmesi, hizmet kalitesini yükseltmesi ve ekonomik varlık ve amaçlarını geliştirebilmesi

▪ Satın alma/kiralama tercihleri, müşteri kitlesinin ilgi analizi, gelişen hizmetlerin analizi, teknolojik gelişmelerin uyarlanması gibi işlerin yürütümünü sağlayabilmek için iletişime geçilmesi

▪ İhtiyaca binaen ve/veya yeni ürün ve hizmetlerin uygun hale gelmesi çerçevesinde tanıtım, bildirim ve pazarlama faaliyetleri de dahil olmak üzere yeniliklerin duyurulması, eksikliklerin giderilmesi ve gereksinimlerin karşılanması

▪ Savunma hakkının kullanılabilmesi veya tarafımızdan usulüne uygun bir hukuki süreç kapsamında talep edilmesi halinde hukuki yükümlülük ve gerekliliklerin yerine getirilmesi

▪ Müşteri talep ve şikayetlerinin takibi ile müşteri memnuniyeti çalışmalarının yürütülmesi

▪ Elektronik teklif, iletişim, sözleşme kurma, ürün görüntüleme ve ödeme işlemleri için kimlik, hesap ve temsilci tespiti ile işlemin güvenliği için gerekli önlemlerin alınması

Kayda alınan Kişisel Veriler, Kanun ve diğer hukuki gerekliliklere uygun şekilde muhafaza edilecek ve ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve her halde yasal zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

MÜŞTERİ KİŞİSEL VERİLERİNİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AKTARILMASI

Ural Medikal Ticaret Ve Pazarlama Anonim Şirketi olarak veri sorumlusu sıfatıyla yasalarda belirlenen ve/veya tarafınıza karşı yükümlülükleri ifa etmek amacıyla kişisel verilerinizi işleme amaçları ile paralel olarak ve belirtilenler ile sınırlı kalmamak üzere; adli ve idari birimler, kolluk kuvvetleri, kamu kurum ve kuruluşları, ürün veya hizmetin güvenliği için gerektiğinde sigorta şirketleri, tarafınıza sunulan hizmetin ifası için anlaşma sağlanmış olan yurt içi ve yurt dışı iş ortakları, hukuk ve muhasebe servisleri vb. kişi ve kurumlar ile paylaşılabilmektir.

MÜŞTERİ KİŞİSEL VERİLERİNİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel Verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması veya ifası, Şirket’in hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması amaçları ve/veya açık rızanızın bulunması hallerine dayanılarak işlenmektedir.

İşlenen Kişisel Verileriniz; form doldurulması, telefon görüşmesi, Şirket web sitesine giriş, veri entegrasyonu, kamera çekimi, kimlik bilgilerinizi Şirket ile paylaşmanız, Şirket’e belge ibraz etmeniz ve elektronik başvuru/satış işlemleri sırasında ve bu yöntemlerle toplanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU 11. MADDE UYARINCA HAKLARINIZ

Herkes, veri sorumlusu olan Ural Medikal Ticaret Ve Pazarlama Anonim Şirketi ne başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kanun’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda haklarınızı kullanmak için başvurunuzu Şirketin merkez adresine kimlik bilgileriniz tespit edilebilecek şekilde yazılı olarak gerçekleştirmeniz gerekmektedir. Şirket talebin uygun ve eksiksiz olması halinde en geç otuz güç içerisin ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Cevap sürecinin ayrıca bir maliyet doğurması halinde Kanun’un 13/2 maddesi uyarınca başvuru sahibinden ücret talep edilebilecektir.

İSTİSNALAR

Kanun’un 28. maddesi gereğince kişisel veri sahipleri aşağıda yer alan konularda haklarını ileri süremeyecektir.

• Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hale getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi

• Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi

• Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi

• Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi

Kanun’un 28/2 maddesi gereğince; aşağıda sıralanan hallerde veri sahipleri, zararın giderilmesini talep etme hariç olmak üzere, aşağıda yer alan konularda haklarını ileri süremeyecektir.

• Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması

• Kişisel verinin sahibi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi

• Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma ve kovuşturması için gerekli olması

• Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması

Sizlere daha iyi bir deneyim sunabilmek için sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Web sitemizi kullanarak, çerez politikamızı kabul etmiş olursunuz.